DKK’s stambogsførings-regler
(senest ændret 2002)

Pkt. 1
Forældredyr skal inden parringen være optaget i Dansk Hundestambog eller anden anerkendt FCI stambog. Danskejede hunde skal være stambogsført i DKK.

Pkt. 2
En hund kan være ejet af én eller flere personer. Hvis en hund ejes af flere personer, registreres det i DKK og på ejerbeviset for hunden, hvem der i forhold til DKK er dispositionsberettiget over hunden.
Hvis der ved registreringer af ejerskifter, importer m.v. i DKK angives flere ejere af en hund, uden at én af disse angives som dispositionsberettiget, indfører DKK i Dansk Hundestambog den førstnævnte ejer som dispositionsberettiget.

Pkt. 3
Alle hvalpe i et kuld skal anmeldes til stambogsføring samtidigt. Kuldets størrelse skal angives i registreringsanmeldelsen. Alle kuld skal stambogsføres.
Stambogen skal følge hunden, og ejerskifte skal foretages af opdrætteren, når hunden forlader denne.
Umyndige personer kan ikke stambogsføre hvalpe.
DKK’s bestyrelse fastsætter de nærmere betingelser for stambogsføring.

Pkt. 4
DKK’s bestyrelse kan fastsætte regler om ID-mærkning af stambogsførte hunde.

Pkt. 5
Forældredyr skal før parring være godkendt til avl i overensstemmelse med nærværende stambogsføringsregler, jf. sær-ligt pkt. 10, og med racens eventuelle avlsrestriktioner.
For racer, der er frameldt ordningen i pkt. 10, skal faderen til hvalpene have dyrlægeattest/bedøm--melsesresultat, der beviser, at han har normale testikler på normal plads.
Importerede hunde og udenlandske avlsdyr skal være godkendt til avl efter tilsvarende regler som danske.

Pkt. 6
Opdrættere har pligt til at modtage kennelbesøg og -inspektioner, herunder for kontrol af hundenes sundhed og velbefindende. De har ligeledes pligt til at efterkomme påbud givet af DKK og pligt til på begæring at medvirke til udtagning af de nødvendige blod- eller vævsprøver til kontrol af hundenes slægtskabsforhold.
Pligten til at medvirke til udtagning af de nævnte prøver gælder tilsvarende for alle ejere af DKK stambogsførte hunde.
Omkostningerne ved en så-dan kontrol betales af DKK, medmindre det viser sig, at slægtskabsforholdene ikke er som af opdrætter anført. I så fald betales omkostningerne af opdrætteren.
Hvis en opdrætters manglende efterlevelse af et eller flere påbud givet af DKK nødvendiggør, at DKK aflægger opdrætteren mere end ét efterfølgende kontrolbesøg, kan DKK’s bestyrelse pålægge opdrætteren at refundere DKK’s udgifter hertil.

Pkt. 7
Opdrættere og dispositionsberettigede ejere har på begæring pligt til skriftligt til DKK at fremkomme med alle relevante oplysninger om de af den på-gældende ejede og tilstationerede hunde, f.eks. oplysninger om parringer, navne og adresser på hvalpekøbere, salgsdatoer m.v.
Ligeledes har en dispositionsberettiget ejer ved udstationering af hunden oplysningspligt herom over for DKK.
En hundeejer kan ikke modsætte sig en dyrlæges videregivelse af oplysninger til brug i DKK om lidelser, operative indgreb m.v. hos pågældendes hund.

Pkt. 8
Opdræt, køb og salg af hunde til forhandler eller til forsøg, såvel som opdræt, køb og salg af hunde, der ikke er stambogsført i DKK, er ikke tilladt.

Pkt. 9
Gebyr for stambogsføring fastsættes af DKK’s bestyrelse.

Pkt. 10
Avlsret har hunde, som opfylder nærværende stambogsføringsregler, og som enten
a. på en af DKK anerkendt udstilling har opnået mindst 2. præ-mie, eller
b. har opnået avlsgodkendelse på et avlsgodkendelsesarrangement, foranstaltet af den pågældende races specialklub og godkendt af DKK.
En hund, der to gange har fået 0 (nul) på udstilling, kan kun opnå stambogsføringsret i henhold til pkt. 10.b. i stambogsføringsreglerne.
Ovennævnte ordning gælder ikke for de racer, hvis specialklubber skriftligt over for DKK har frameldt sig denne.

Pkt. 11
DKK kan - eventuelt efter indstilling fra pågældende specialklub - fratage en stambogsført hund avlsretten eller opstille betingelser for hundens avlsret. DKK kan, eventuelt i samarbejde med specialklubben, endvidere opstille betingelser for avlen inden for en bestemt race, når tungtvejende sundhedsmæssige, racemæssige eller overordnede hundepolitiske forhold gør dette nødvendigt. Disse regler administreres efter den motivering, der fulgte forslaget.
DKK’s bestyrelse kan annullere en hunds stambog, hvis det viser sig, at betingelserne for stambogsregistreringen ikke var opfyldt på registreringstidspunktet.

Pkt. 12
Dansk opdrættede, ørekuperede hunde kan ikke opnå stambogsføringsret.
Pkt. 13
En opdrætter kan få nedlagt arveligt betingede avlsforbud for sit opdræt. Disse skal være motiveret og bekræftet af køberen samt anerkendt af DKK.

Pkt. 14
Dispensation fra ovennævnte regler kan gives af DKK’s bestyrelse.