Regler for måling og flytning af pudler til anden størrelsesvariant

Alle pudler måles endeligt første gang de udstilles eller deltager på et avlsgodkendelsesarrangement efter de er fyldt 15 måneder.

Det er ejerens eget ansvar at stille til forannævnte måling.

Målingen finder sted i ringen inden bedømmelserne på udstillingen starter. Hundenes stambøger skal afleveres ved målingen. Ringpersonalet/udstillingslederen skal foranledige, at stambøgerne sammen med kritikkerne bliver afleveret/fremsendt til DKK for registrering af ”M” for målt eller for eventuelt udstedelse af ny stambog med korrekt størrelsesvariant anført.

Målet på hunden skal anføres på dommerkritikken, ligesom det skal fremgå af dommerkritikken, hvis hunden flyttes til en anden størrelsesvariant. Hvis målingen finder sted på et avlsgodkendelsesarrangement, skal målet på hunden samt en eventuel flytning til anden størrelsesvariant, fremgå af de resultatlister, som arrangementsledelsen sammen med hundenes stambøger skal fremsende til DKK senest 14 dage efter arrangementet har fundet sted.

Hunde, som, efter de er fyldt 15 mdr., allerede er målt, kan ikke længere stille til måling. Hunde, der er fyldt 15 mdr., som eventuelt undlader at stille til måling, første gang de udstilles, vil forblive registreret som den størrelsesvariant, de er registreret som på dagen, og vil ikke senere kunne måles med henblik på overflytning til anden størrelsesvariant.

Vigtigt! Hvis hunden ved første måling, efter den er fyldt 15 måneder, måles til anden størrelsesvariant end den, der allerede fremgår af hundens stambog, skal hunden omregistreres til korrekt størrelsesvariant efter ovenstående retningslinier.

Dispensationsmuligheder:

Såfremt dommeren på en udstilling eller et avlsgodkendelsesarrangement, efter at hunden er fyldt 15 måneder, måles til anden størrelsesvariant, eller ejeren selv rejser begrundet tvivl om den første målings korrekthed, kan hundeejeren ansøge PK om dispensation til, at der foretages en kontrolmåling af hunden.

Denne mulighed gælder dog kun for hunde, der endnu ikke er fyldt 24 mdr. (Ansøgning om dispensation skal således være PK i hænde, inden hunden er fyldt 24 mdr.

Hunden kan derefter på førstkommende udstilling, hvor hunden skal være anmeldt på normal vis, blive bedømt og målt af en autoriseret dommer.

Denne måling vil være endelig og kan ikke ankes.

Hunde i baby/hvalpeklasse måles og flyttes ikke på udstillingsdagen, men udstilles som den størrelsesvariant, de er registreret under.

Hunde, der stilles i unghundeklasse, men som endnu ikke er fyldt 15 mdr. kan ligeledes stille til måling forinden bedømmelserne. Såfremt ejeren ønsker hunden flyttet til en anden størrelsesvariant på dagen, skal målingen finde sted i ringen inden udstillingen starter. Ved evt. flytning til anden størrelsesvariant registreres der intet herom i stambogsregisteret eller på stambogen. (Dette betragtes ikke som endelig flytning og hunden skal stadig, hvis flytning ønskes, stille til måling jvf. afsnit 1)

Avls- og opdrætsklasser anmeldes efter hundenes registrerede størrelse på anmeldelsestidspunktet. Der kan kun anmeldes (min. 4) hunde af samme størrelsesvariant. Der vil ikke blive taget hensyn til, om en eller flere hunde i klassen efter anmeldelsestidspunktet er flyttet endelig til anden størrelse.

Parring mellem størrelserne er tilladt.

Afkom registreres altid efter moderens størrelse.